Vragen? Bel ons:

+32(0)50 68 02 85

 

Snelle levering !   -   Uitstekende service !

 

 

Search Site

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN :
Op al onze opdrachten en facturen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
Ze maken een geheel uit met onze aanbiedingen en verkoopsbevestigingen.
Zij alleen zijn van toepassing met uitsluiting van alle voorwaarden vermeld in de prijsaanvraag of in de bestelling van de opdrachtgever.
In geval van betwisting over dit punt is de opdrachtgever verplicht de leverancier hiervan in kennis te stellen binnen de drie dagen na ontvangst van de verkoopsbevestiging, zo niet wordt hij verondersteld akkoord te gaan met deze voorwaarden.
1. Onze prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, zonder verbintenis en slechts tijdelijk.
2. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ter titel van inlichting gegeven.
Het overschrijden van deze termijnen kan ons nooit tot een schadevergoeding verplichten en de laattijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd.
3. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.
De geleverde goederen worden verondersteld bij ontvangst door de koper te zijn onderzocht en goedgekeurd.
4. De opdrachtgever die een druk- of reproductie opdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier al de verantwoordelijkheid tegenover derden.
5. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde goederen moeten per aangetekend schrijven bij ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering.
Na verloop van deze termijn, en wanneer ons geen klacht per aangetekend schrijven bereikte, wordt de levering als definitief en in haar geheel aanvaard aanzien. Dit geldt tevens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken.
Gedeeltelijk gebruik van de geleverde artikelen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

In alle gevallen waar de aansprakelijkheid van de leverancier kan weerhouden worden, zal deze beperkt worden tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van de opdracht.
De leverancier wijst verder elke verdere aansprakelijkheid af. De aansprakelijkheid van de leverancier is tevens uitgesloten voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door de geleverde of gekochte koopwaar.
6. Meer of min leveringen van 15% zijn toegestaan en zullen uitdrukkelijk aanvaard worden door de opdrachtgever.
7. Onze facturen zijn contant betaalbaar te 8730 Beernem, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen.
Bij niet betaling van de factuur binnen de 15 dagen na vervaldag, is vanaf deze datum, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijl rente verschuldigd ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het factuurbedrag (met een minimum van € 65,- en een maximum van € 1490,-) als schadevergoeding.
8. Eventuele klachten met betrekking tot facturen moeten ons schriftelijk en aangetekend gemeld worden binnen de 8 dagen na factuurdatum.
9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge ratione loci bevoegd.

 

 

Back to top